STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom

I.Názov a sídlo neziskovej organizácie

Názov: ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom
Sídlo: Hollého 13, 972 01 Bojnice
ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov.

II.CIELE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1.Cieľom združenia je:
– vyvíjať aktivity smerujúce k získavaniu finančných a materiálnych darov pre združenie a zlepšenie a skvalitnenie života detí s onkologickým ochorením a aj ich rodinám,
– organizovanie verejných zbierok, kultúrnych a spoločenských podujatí, za účelom získania finančných prostriedkov
– sprostredkovanie zabezpečenie plnenia snov detí a všetky práce s tým súvisiace
– organizovanie podujatí v nemocnici za účelom odpútania myšlienok od choroby
– zoskupovanie dobrovoľníkov za účelom propagácie, pomoci pri organizovaní aktivít súvisiacich s pomocou pre onkologicky choré deti v rámci združenia
– organizovanie stretnutí detí s onkologickým ochorením a ich rodín (večierky, posedenia, výlety)
– realizovať projekty, ktoré budú priamo na pomoc pre onkologicky choré deťom,
– organizovať a spoluorganizovať aj v spolupráci s inými združeniami kultúrno-spoločenské, športové benefičné podujatia

III.ČLENSTVO

1.Členstvo je v združení dobrovoľné, môže sa ním stať každá fyzická osoba nad 18 rokov a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami.
2. Záujemca o členstvo musí byť len bezúhonná osoba, aspoň 6 mesiacov podieľajúca sa na činností združenia, ako dobrovoľník, musí súhlasiť so stanovami a uhradí ročný
členský poplatok vo výške 15€ a schválila ho nadpolovičná väčšina členov
3. Členstvo vzniká zapísaním do zoznamu členov
4..Člen združenia je oprávnený voliť, byť volený do príslušných orgánov združenia,podávať návrhy, pripomienky, žiadosť a zúčastňovať sa na valných zhromaždenia a požívať výhody z toho plynúce
5. Člen združenia je povinný vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonmi a všeobecnými platnými normami, dodržiavať stanovy združenia a chrániť dobré meno a majetok združenia
6. Členstvo môže byť aj čestné, môže ho získať osobnosť, ktorá výrazným spôsobom podporila združenie a jeho aktivity, v takomto prípade sa neplatí členský príspevok a čestný člen nevolí a nie je ani volený do orgánov združenia, o čestnom členovi sa rozhodne valné zhromaždene – nadpolovičnou väčšinou
7.Členstvo zaniká vystúpením, vylúčením, alebo úmrtím člena. o vylúčení rozhoduje správna rada v tomto prípade: ak člen združenia bol pozbavený ,alebo má obmedzenie na právne úkony, alebo ak hrubo porušil povinnosti člena združenia, ak porušil stanovy, alebo dobrú povesť združenia
8. Návrh na zrušenie členstva spolu s uvedením dôvodu sa predkladá pri najbližšom Valnom zhromaždení, alebo na mimoriadnom zhromaždení. V takomto prípade je potrebná nadpolovičná väčšina členov združenia. V prípade úmrtia člena , alebo dobrovoľného vzdania sa, sa takýto stav vezme na vedomie a nahlasovať valnému zhromaždeniu sa nemusí.

IV. ORGÁNY ČLENSTVA

1. Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie, zložené z členov združenia a zvolávané predsedom združenia
b) Predseda združenia, ktorý zastupuje združenie navonok a riadi ho
c) Správna rada

Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada výdavkov

1a) Valné zhromaždenie : je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia, volí a odvoláva predsedu združenia a členov správnej rady, schvaľuje stanovy, zmeny, a ich doplnky, schvaľuje rozpočet združenia, je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, rokovania valného zhromaždenia vedie predseda združenia. Valné zhromaždenie sa zvolávam minimálne raz ročne

2b)Predseda združenia: volí ho a odvoláva valné zhromaždenie, predseda združenia zvoláva a vedie stretnutia valného zhromaždenia, je volený na obdobie 1 roka,

3c)Správna rada: zabezpečuje činnosť združenia v období medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami,schvaľuje a vylučuje členov

V. ZÁSADY HOSPODÁRENIA

Majetok združenia tvoria:
a)príspevky členov
b) dary sponzorov
c) prostriedky získané pri organizovaní rôznych akcií v rámci činnosti združenia, zbierky
d) získanie grantov či finančnej podpory
e) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom združenia

V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia v súlade stanovami.
Za hospodárenie a vedenie účtovníctva zodpovedá predseda združenia

V. ZÁNIK ZDRUŽENIA

Združenie môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným občianskym združením, alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. Pri zániku občianskeho združenia ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom a vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré vykoná likvidátor určený správnou radou združenia po vysporiadaní záväzkov, likvidačný zostatok bude presunutý právnickej osobe, ktorá nedosahuje zisk.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Symbolom občianskeho združenia ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom je logo
2. Tieto stanovy vypracoval prípravný výbor združenia a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR

Prípravný výbor občianskeho združenia ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom
Soňa Findorová, Hollého 13, 972 01 Bojnice, r.č. 825328/8098
Eduard Findor, Hollého 13, 972 01 Bojnice, r.č. 800103/8089
Lenka Bernátková, Kocurany 116, 972 22, r.č. 825312/8103

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy,

Drieňová 22,
826 86 Bratislava 29

VEC
Návrh na registráciu Občianskeho združenia ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov podávame ako členovia prípravného výboru návrh na registráciu občianskeho združenia ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom, so sídlom Hollého 13, 972 01 Bojnice.
Za splnomocniteľa bola zvolená Soňa Findorová
V Bojniciach 10.10.2015

PRÍLOHY:
2x stanovy občianskeho združenia
Kolok v hodnote 66€